Električne Instalacije U Stambenom Ili Poslovnom Prostoru

Kako se postavljaju energetske instalacije?

Za kompletan energetski razvod potrebno je:

  • Šemirati mernu grupu.
  • Postaviti unutrašnji razvod.
  • Postaviti gromobransku instalaciju.
  • Postaviti instalaciju za uzemljenje.

Cene Usluga:

Postavljanje instalacija podrazumeva prethodni predmer sa spiskom svih potrebnih radova i predviđenog utroška materijala. Tom prilikom dobija se predračun u kome se tačno vidi ponuda i cene usluga. Za izvođenje radova koristi se galanterija i instalaciona oprema raznih proizvođača kako domaćih tako i stranih.

Električne instalacije i oprema u poslovnim prostorima podrazumeva se u svim objektima poput prodavnica, marketa, tržnih centara, kancelarijskog prostora, proizvodnih hala, hotela, restorana, banaka i dr.

Poslovni Prostor

Neophodno brojilo:

Za registrovanje potrošnje električne energije neophodno je postaviti brojilo. Dosta dugo su se ugrađivala indukciona brojila međutim ona su prestala da se proizvode. Danas se proizvode i ugrađuju isključivo brojila koja imaju elektronske mikroprocesore.

Podaci o struji i naponima uzimaju se uz pomoć analogno digitalnog konvertora. Podaci se obrađuju i smeštaju u računar a displej pokazuje rezultat. Stara indukciona brojila imala su uklopni sat koji je služio za merenje struje u sistemu koji ima dve tarife, dok nova elektronska brojila u sklopu njih imaju uklopne satove. Uz zklopni sta obavezan je i maksigraf koji evidentira najveću snagu povučenu iz električne mreže. U poslednje vreme mnogi preporučuju postavljanje limitatora koji služi kako bi automatski prekinuo napajanje prilikom povlačenja vežće snage od tražene. Limitator je konstruisan slično osiguraču a njegovo ponovno aktiviranje podrazumeva jednostavno resetovanje.

Monofazna brojila:

Monofazno brojilo instalira se u slučaju malih potrošača. Za one jake potrošače najbolje je da se koriste strujno merni transformatori.

 Razvodni uređaji:

Električna energija prolazi od mesta na kome se proizvodi do mesta na kome se vrši njena potrošnja i ceo proces je podeljen u nekoliko faza gde se događa transformacija, prenos, merenje i raspodela u čemu učestvuju razni aparati i uređaji. Kada se izvrši njihovo spajanje u jednu celinu stvara se razvodni uređaj koji stvara podelu na razvodna postrojenja, razvodne ormare, kutije i table. Razvodna postrojenja upotrebljavaju se za visoke napone poput trafo stanica i sl.

Razvodni ormari i table:

U svakom objektu obavezna je razvodna tabla ili ormar kako bi se dovela električna energija i distribuirala do drugih razvodnih uređaja u sklopu samog objekta. Table i ormari uglavnom su od lima, plastike ili silumina. Kao najbolji materijal kada je reč o otpornosti pokazala se plastika kao i dobar izolator a pored toga je veoma male težine.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*